Integritet in i graven

Över 1500 personer tar sitt liv i Sverige per år. 2008 antog regeringen en nollvision för suicid. Antalet självmord per 100 000 invånare har varit närapå konstant sedan dess.

Självmord är den yttersta konsekvensen av psykiskt lidande, ofta på grund av psykisk sjukdom. Det finns många möjliga skäl till ökad psykisk ohälsa såsom lättillgängliga droger, ökad osäkerhet om framtiden, stress orsakat av sociala medier, ökande krav på kompetens på arbetsmarknaden i kombination med sämre fungerande skola, och ökad ekonomisk ojämlikhet. Ökad psykisk ohälsa kommer att driva självmordstalen uppåt.

Det är inte troligt att de underliggande orsakerna till psykisk ohälsa kommer att försvinna i närtid. Avsaknad av strukturella förändringar och andra preventiva åtgärder kommer att ställa högre krav på avhjälpande åtgärder. Det svenska samhället är dock illa motiverat och dåligt rustat till att möta den utmaningen. En av många anledningar är att anhöriga hindras att bidra till vårdprocessen på grund av den inkompetenta realiseringen av samtycke.

De anhöriga är ofta djupt involverade i en psykiskt sjuk persons liv och har enligt litteratur och erfarenhet en avgörande betydelse för dennes vård. De stöttar i kontakter med vård och myndigheter, de hjälper till med praktiska göromål, de stöttar finansiellt och de har ofta bättre kunskap om sin anhöriges tillstånd än vården har.

De anhöriga motarbetas dock av både vården och samhällets andra stödinsatser på grund av den sällsynt illa implementerade lagen om samtycke. Samtycken tappas bort hela tiden trots att patienten inte har dragit tillbaka dem. Ibland hittar personalen samtycket nästa dag, ibland inte alls. Samtycke behöver utfärdas för varje organisatorisk enhet och, verkar det som ibland, varje samtal.

Den som lider av psykisk ohälsa har inte som sin främsta prioritet att kontinuerligt förnya samtycken. Hen tolkar det ständiga tjatet om samtycken som trakasserier och som samhällets sätt att slippa göra något. Hen får en negativ inställning till stödinsatserna redan innan de har påbörjats. Hen kan inte heller själv hålla ordning på vilka instanser som fått samtycke och vilka som fortfarande saknar det.

Den enkla lösningen är en databas där samtycken finns registrerade: “Samtycke finns: Ja [ ], Nej [ ]”. Möjligen med några ytterligare val för typer av samtycke. För att en person som lider av psykisk ohälsa ska orka ens söka hjälp behöver man ta bort alla onödiga hinder som kanske är hanterbara för en frisk individ men är oöverkomliga för en som inte är frisk.

Den praktiska konsekvensen av den dåligt implementerade lagen är att i Sverige har en individs integritet ett högre värde än individens liv.

Integriteten skyddas ända in i graven.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *